Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS
ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ


AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL


 SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE
VONATKOZÁSÁBAN


 


 


TARTALOMJEGYZÉK


 


BEVEZETÉS


I. FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ
MEGNEVEZÉSE


II. FEJEZET –
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE


1. Társaságunk IT
szolgáltatója


2.  Postai szolgáltatások, kézbesítés,
csomagküldés


III. FEJEZET – AZ
ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA


4. Adatkezelés az érintett
hozzájárulása alapján


5. Jogi kötelezettség
teljesítésén alapuló adatkezelés


6.  Az érintett jogainak
elősegítése


IV. FEJEZET –  LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG
HONLAPJÁN  - 
TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE)
ALKALMAZÁSÁRÓL


V. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL


  


 


 


 


 


BEVEZETÉS


 


A
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETE  (a
továbbiakban: Rendelet)
előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz
annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó,  minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő
elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 


 


Az érintett előzetes tájékoztatási
kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is
előírja.


 


Az alábbiakban olvasható tájékoztatással
e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.


 


A tájékoztatást közzé kell tenni a
társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.


 


I. FEJEZET


AZ ADATKEZELŐ
MEGNEVEZÉSE


 


E tájékoztatás kiadója, egyben az
Adatkezelő: Károly Zoltán ev.


Cégnév: Károly Zoltán
ev.


Székhely: 2737 Ceglédbercel, Bem József
utca 15.


Nyilvántartási szám:
15772474


Adószám:
65462799-2-33


Képviselő: Károly
Zoltán


Telefonszám:
+36-20/351-3502


E-mail cím:
hello@kzklima.hu


Honlap:

https://kzklima.hu

(a továbbiakban: Társaság)


 


II. FEJEZET


ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE


 


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy,
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő
nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.)


 


Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem
kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek
megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:


 


1. Társaságunk IT
szolgáltatója


 


Társaságunk a honlapja fenntartásához és
kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat
(tárhelyszolgáltatás)  biztosítja,
és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon
megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok
tárolása a szerveren.


 


Ezen adatfeldolgozó megnevezése a
következő:


 


Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató
Kft.


Székhely: 1144
Budapest, Ormánság u. 4.


Cégjegyzékszám:
01-09-909968


Adószám:
14571332-2-42


Képviselő: Kárpáti
Zoltán


Telefonszám:
06-1-789-2-789


Fax:
06-1-789-3-789


E-mail cím:
iroda@tarhely.eu


Honlap:

http://tarhely.eu

 


2. 
Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés


 


Ezen
adatfeldolgozók Társaságunktól 
megkapják a megrendelt termék 
kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe,
telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a
terméket.


 


Ezen
szolgáltatók:


 


Royal
Futár Futárszolgálat


 


Cégnév: Royal Futár Hungária
Kft.


Székhely: 1097
Budapest, Gubacsi út 32.


Cégjegyzékszám:
01-09-973330


Adószám: 23683596-2-43


Képviselő:
Csépes Zoltán


Telefonszám: 06 1/ 20/ 30/ 70/
2163606


 


 


III.
FEJEZET


AZ ADATKEZELÉS
JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA


 


1. Adatkezelés az érintett
hozzájárulása alapján


 


(1)  Amennyiben a Társaság  hozzájáruláson alapuló adatkezelést
kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az
adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és
tájékoztatással kell kérni.


 


(2)
H
ozzájárulásnak
minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának  megtekintése során bejelöl egy erre
vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint
bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett
kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a
nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. 


 


(3) A
hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor
a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.


 


(4) Ha
az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely
más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés
megkötése  - a hozzájárulás iránti
kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell
előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű
nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely
olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.


 


(5) A
Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés
teljesítéséhez.


 


(6)
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint
annak megadását.


 


(7) Ha a személyes adat
felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint
az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


 


2. Jogi kötelezettség
teljesítésén alapuló adatkezelés


 


 


(1) A jogi kötelezettségen
alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az
adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály
rendelkezései irányadók.


(2) A jogi kötelezettség
teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független,
mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés
megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá
az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha
az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség
alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira
és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás
megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való
utalás nyilvánosságra hozatalával is.


 


3.  Az érintett jogainak
elősegítése


 


A Társaság valamennyi
adatkezelése során köteles biztosítani az érintett  jogainak
gyakorlását.


 


 


IV. FEJEZET


LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A
TÁRSASÁG HONLAPJÁN  - 
TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK
(COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL


 


1.
A
honlapra látogatót a
honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet
(session) sütik kivételével –
a hozzájárulását kell
kérni.


 


2.  Általános tájékoztatás a sütikről


 


2.1. A süti (angolul
cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató
böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a
weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes
lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél
ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó
gépén lévő adatokat módosítja.


 


2.2.  A süti  lényege, hogy a weboldalszolgáltatások
természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl.
hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A
veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van
tudomása és alkalmas lehet arra, hogy a felhasználót kövesse a weboldal
üzemeltetője vagy  más szolgáltató,
akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics),
ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes
adatnak tekinthető.


 


2.3.  A sütik fajtái:


2.3.1. Technikailag
elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal
egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl.
annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez
jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra,
ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem
jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért
feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más
terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik  a böngészőből való kilépéskor törlődnek
(egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a
kilépésig).


2.3.2. Használatot
elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a
felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az
oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat
jelentik.


2.3.3. Teljesítményt
biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így
nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli
viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél
alkalmazásai (pl. Google Analytics,
AdWords,  vagy Yandex.ru sütik). Ezek a
látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.


A Google Analytics
sütikről itt tájékozódhat:


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


A Google AdWords
sütikről itt tájékozódhat:


https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu


 


2.4. A
sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. 
Visszaállíthatja
böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy
jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A
legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de
ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen
az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetőségét.


A
legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken
tájékozódhat

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265


Mindezek mellett azonban
felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem
fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.


 


3.  Tájékoztatás a Társaság honlapján
alkalmazott sütikről, illetve a látogatás
során létrejövő adatokról


 


3.1. A látogatás
során kezelt adatkör:  Társaságunk
honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az
alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

• az
látogató által használt IP cím,

• a
böngésző típusa,

• a böngészésre
használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított
nyelv),

• látogatás
időpontja,

• a meglátogatott
(al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.


• kattintás.


 


Ezeket az adatokat
maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához
használhatjuk.


 


3.2. A honlapon
alkalmazott sütik


 


3.2.1. Technikailag
elengedhetetlenül szükséges
munkamenet
(session) sütik


Az adatkezelés célja:
a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy
a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen
használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat,
így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett
műveletek megjegyzését vagy a
bejelentkezett felhasználó azonosítását
egy látogatás során. Ezen sütik
adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására
vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e
fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.


 


Ezen adatkezelés
jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a
szolgáltató  a szolgáltatás nyújtása céljából
kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek
azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön
sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb
célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a
szükséges mértékben és ideig.


 


3.2.1. Használatot elősegítő
sütik:


 


Ezek megjegyzik a felhasználó
választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni.
Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.


Az adatkezelés jogalapja a látogató
hozzájárulása.


Az
adatkezelés célja:
A
szolgáltatás
hatékonyságának növelése,  
felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé
tétele.


Ez az adat inkább a
felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i  általa a látogatót. 


 


3.2.2.  Teljesítményt biztosító sütik:


Információkat gyűjtenek a
felhasználónak  a meglátogatott
weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek
jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics,
AdWords).


Az adatkezelés jogalapja: az érintett
hozzájárulása.


Az adatkezelés célja: a honlap elemzése,
reklámajánlatok küldése.


 


 


 


V. FEJEZET


TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY
JOGAIRÓL


 


I.   Az érintett jogai röviden
összefoglalva:


1. Átlátható
tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának  elősegítése 


2. Előzetes
tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől
gyűjtik


3. Az érintett
tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes
adatokat az adatkezelő nem tőle 
szerezte meg


4. Az érintett
hozzáférési joga


5. A helyesbítéshez való
jog


6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez
való jog”)


7. Az
adatkezelés korlátozásához való jog


8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy
törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési
kötelezettség


9. Az
adathordozhatósághoz való jog


10. A tiltakozáshoz való
jog


11.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást


12.
Korlátozások


13. Az érintett
tájékoztatása az adatvédelmi incidensről


14. A felügyeleti hatóságnál történő
panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)


15. A felügyeleti hatósággal szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog


16. Az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog


 


II. Az érintett jogai részletesen:


 


1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció
és az érintett joggyakorlásának 
elősegítése 


 


1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó 
valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely
információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott
esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli
tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett
személyazonosságát.


1.2. Az adatkezelőnek elő
kell  segítenie az érintett jogainak
a gyakorlását.


 


1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott
intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal
meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.


 


1.4. Ha az adatkezelő nem tesz
intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.


 


1.5. Az adatkezelő az információkat és az
érintett jogairól szóló tájékoztatást 
és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt
esetekben díj számítható fel.


 


A részletes szabályok a Rendelet 12
cikke alatt találhatók.


 


2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha
a személyes adatokat az érintettől
gyűjtik


 


2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az
adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet
tájékoztatni kell:


a)  az adatkezelő és képviselője kilétéről és
elérhetőségeiről,


b) az adatvédelmi tisztviselő
elérhetőségeiről (ha van ilyen), 


c) a személyes adatok tervezett
kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés
jogalapjáról,


d)  jogos érdek érvényesítésén  alapuló adatkezelés esetén, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,


e) a személyes adatok címzettjeiről –
akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van
ilyen;


e) adott esetben annak tényéről, hogy az
adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja
továbbítani a személyes adatokat.


 


2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés
biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő
információkról kell tájékoztatnia:


a) a személyes adatok tárolásának
időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól;


b) az érintett azon jogáról, hogy
kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;


c) az érintett hozzájárulásán alapuló
adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;


d) a felügyeleti hatósághoz címzett
panasz benyújtásának jogáról;


e) arról, hogy a személyes adat
szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy
szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel
járhat az adatszolgáltatás elmaradása;


f) az  automatizált döntéshozatal tényéről,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikáról,  és arra
vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel
bír.


 


2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a
gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további
adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról
és minden releváns kiegészítő információról.


 


 Az előzetes tájékozódáshoz való jog
részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.


 


3. Az érintett tájékoztatása és a
rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem
tőle  szerezte
meg


 


3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat
nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől
számított  legkésőbb egy hónapon
belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára
használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok
első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt
tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról,
valamint  a személyes adatok
forrásáról  és adott esetben arról,
hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.


 


3.2. A további szabályokra az előbbi 2.
pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) 
írtak irányadók.


 


E tájékoztatás részletes szabályait a
Rendelet 14. cikke tartalmazza.


 


4. Az érintett hozzáférési
joga


 


4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).


 


4.2. Ha személyes adatoknak harmadik
országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az
érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a
Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.


 


4.3. Az adatkezelőnek  az adatkezelés tárgyát képező személyes
adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell  bocsátania. Az érintett által kért
további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. 


 


Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó
részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.


 


5.
A
helyesbítéshez való
jog


 


5.1. Az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat.


 


5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját,
az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését
is.


 


Ezen szabályokat  a Rendelet 16. cikke
tartalmazza.


 


6.
A
törléshez való jog („az
elfeledtetéshez való jog”)


 


6.1. Az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat,  az adatkezelő
pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje  ha


a) a személyes adatokra már nincs
szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;


b) az érintett visszavonja az
adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;


c) az érintett tiltakozik az
adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,


d) a személyes adatokat jogellenesen
kezelték;


e) a személyes adatokat az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;


f) a személyes adatok gyűjtésére
közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


 


6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető,
ha az adatkezelés szükséges


a) a véleménynyilvánítás szabadságához
és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;


b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;


c) a népegészségügy területét érintő
közérdek alapján;


d) a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a
törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy


e) jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


 


A törléshez való jogra vonatkozó
részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.


 


7. Az adatkezelés korlátozásához való
jog


 


7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az
ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


 


7.2. Az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha ha az alábbiak valamelyike
teljesül:


a) az érintett vitatja a személyes
adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;


b) az adatkezelés jogellenes, és az
érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;


c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a
személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy


d) az érintett tiltakozott az
adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


 


7.3. Az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.


 


A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18.
cikke tartalmazza.


 


8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy
törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési
kötelezettség


Az adatkezelő minden olyan címzettet
tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról,
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről.


 


E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt
találhatók.


 


9. Az adathordozhatósághoz való
jog


 


9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az
érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,
ha


a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy
szerződésen alapul; és


b) az adatkezelés automatizált módon
történik.


 


9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.


 


9.3. Az adathordozhatósághoz való jog
gyakorlása nem sértheti a Rendelet 
17. cikkét (A törléshez
való jog („az elfeledtetéshez való jog”).
Az adtahordozhatósághoz való
jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait
és szabadságait.


 


A részletes szabályokat a Rendelet 20.
cikke tartalmazza.


 


10. A tiltakozáshoz való
jog


 


10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
közérdeken, közfeladat végrehajtásán 
(6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.


10.2. Ha a személyes adatok
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


10.3. Ezen  jogokra legkésőbb az érintettel való
első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az
erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól
elkülönítve kell megjeleníteni.


10.4. Az érintett a
tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is
gyakorolhatja.


10.5. Ha a személyes adatok
kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve,
ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van
szükség.


 


A vonatkozó szabályokat a Rendelet  cikke tartalmazza.


 


11. Automatizált döntéshozatal egyedi
ügyekben, beleértve a profilalkotást


 


11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne
terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


 


11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban
az esetben, ha a döntés:


a)  az érintett és az adatkezelő közötti
szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;


b)  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó
olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy


c) az érintett kifejezett hozzájárulásán
alapul.


 


11.3. Az előbbi  a) és c) pontjában említett esetekben az
adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek
legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,
álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson
be.


 


A további
szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.


 


12.
Korlátozások


 


Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja
jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)  hatályát  ha a korlátozás tiszteletben tartja az
alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.


 


E korlátozás feltételeit a Rendelet 23.
cikke tartalmazza.


 


13. Az érintett tájékoztatása az
adatvédelmi incidensről


 


13.1. Ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban
világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és
közölni kell legalább a következőket:


 


a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a
további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit;


c) ismertetni kell az adatvédelmi
incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;


d)  ismertetni kell az adatkezelő által az
adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve
adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.


 


13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni,
ha a következő feltételek bármelyike teljesül:


a) az adatkezelő megfelelő technikai és
szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az
adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen
azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;


b) az adatkezelő az adatvédelmi
incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy
az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;


c) a tájékoztatás aránytalan
erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan
közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.


 


A további szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza.


 


14. A felügyeleti hatóságnál történő
panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való
jog)


 


Az érintett jogosult arra, hogy panaszt
tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az
érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a
Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották,
köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági
jogorvoslattal élni.


 


E szabályokat a Rendelet 77. cikke
tartalmazza.


 


15. A felügyeleti hatósággal szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog


 


15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem
bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi
személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.


 


15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem
bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a
hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet
a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről.


 


15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni
eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani.


 


15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése
ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus
keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a
felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak
megküldeni.


 


E szabályokat a Rendelet 78. cikke
tartalmazza.


 


16. Az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog


 


16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy
nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál
történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony
bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e
rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
szerinti jogait.


 


16.2. Az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam
bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely
tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi
szerve.


 


E szabályokat a
Rendelet 79. cikke tartalmazza.


 


Kelt: Ceglédbercel, 2018. május
25.


 


 


 


_________________________